Program Regionalny

Przedsiębiorstwo „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o. o. z siedzibą w  Wąchocku ogłasza,

iż w wyniku realizacji projektu „Zakup Wytwórni emulsji asfaltowej i wdrożenie innowacyjnego produktu w „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o. o.” współfinasowanego w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Województwa Świętokrzyskiego, wprowadziło do swojej oferty nową usługę produkcji emulsji asfaltowych (innowacyjność produktowa i procesowa), które mogą być wykorzystywane do powierzchniowych utrwaleń dróg, do złączy warstw asfaltowych konstrukcji drogowych, a także remontów cząstkowych nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych.

Emulsja wyprodukowana w nowej, zakupionej w ramach projektu wytwórni wyróżnia się: zwiększoną przyczepnością do kruszyw zasadowych dzięki czemu podbudowy z wykorzystaniem emulsji są bardziej odporne na ściskanie, odkształcenia trwałe i posiadają lepsza nośność.

„BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o. o. oferuje jednocześnie możliwość produkcji mieszanek cementowo – emulsyjnych w przewoźnej wytwórni KMA.

„BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o. o. realizuje Projekt RPSW.02.05.00-26-0285/16 pn.: „Zakup Wytwórni emulsji asfaltowej i wdrożenie innowacyjnego produktu w „BUDROMOST-STARACHOWICE” sp. z o. o.”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa „BUDROMOST-STARACHOWICE” sp. z o. o. w branży budownictwa drogowego dzięki produkcji innowacyjnych emulsji asfaltowych.

Efektem Projektu jest:

 1. Zakup środka trwałego Wytwórni emulsji asfaltowych.
 2. Wprowadzenie do oferty firmy nowego innowacyjnego produktu, procesu i organizacji.
 3. Zwiększenie zatrudnienia o 3 nowe etaty (2 operatorzy wytwórni + 1 pomocnik operatora).

Ponadto rezultatem Projektu jest:

 1. Wzrost konkurencyjności głównie dzięki możliwości wyróżnienia się produktów na tle innych firm,
 2. Znaczący rozwój przedsiębiorstwa dzięki intensywnemu prowadzeniu i wdrażaniu prac B+R,
 3. Poprawa ekonomiczności prowadzonych projektów poprzez wyeliminowanie konieczności zakupu emulsji w firmach zewnętrznych,
 4. Możliwość prowadzenia robót drogowych z użyciem innowacyjnych komponentów: sprzętu i materiałów.
 5. Podniesienie znaczenia marki „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o. o. dzięki wprowadzeniu nowej produkcji.
 6. Wzrost przychodów firmy z tytułu zwiększenia sprzedaży.
 7. Wzrost kompetencji zawodowych pracowników w związku z wdrożeniem do firmy nowych technologii.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 436 892,89 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 1 168 205,60 PLN, w tym:

 1. współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie: 852 620,00 PLN stanowiącej nie więcej niż 72,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 2. wkład własny Beneficjenta w kwocie: 315.585,60 PLN stanowiącej nie mniej niż 27,01% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Ponadto Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszystkie koszty niekwalifikowalne w ramach projektu w wysokości 268.687,29 PLN.